Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Privacybeleid

Haya's Closet respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een ​​beleid opgesteld en geïmplementeerd op het gebied van volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel(en) ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Indien u meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Bij een voortgezet bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website een andere methode hebben voorzien voor het accepteren van cookies. Als u het gebruik van deze cookies wilt weigeren, klikt u op de volgende link: www.hayascloset.com/privacy-policy.

De momenteel beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

1. Website (hierna: "Website") www.hayascloset.com.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verwerkingsverantwoordelijke"): Haya's Closet, gevestigd aan Laan van kernhem 189, 6718GT Ede, Nederland, KvK-nummer: 84308796.

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om deze website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet onmiddellijk mag optreden tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.

Artikel 4 - Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

· de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren

· verwijder alle informatie die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met internetetiquette

· de website tijdelijk niet beschikbaar te maken om updates uit te voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden


1. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten (tijdelijk) niet bereikbaar is. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.

2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:

· door het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

· voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

3. Verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van iedere vervolgactie jegens de verwerkingsverantwoordelijke.

4. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u te (terug)vorderen.

Artikel 6 - Verzamelen van gegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Haya's Closet en (een) externe verwerker(s).

2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene').

3. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verzamelaar hoofdzakelijk gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Over gegevensverwerking

Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie wij beveiligingstechnieken gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.

· Webshopsoftware: mijndomein

Onze webshop is ontwikkeld met software van [leverancier]. Persoonsgegevens die u voor onze dienstverlening met deze partij deelt. [BEDRIJF] heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. voor elk ander doel. [BEDRIJF] is op grond van het contract dat wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten onder meer het gebruik van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. [BEDRIJF] gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. [BEDRIJF] behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

· Webhosting: mijndomein

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is contractueel gebonden aan geheimhouding.

· E-mail en mailinglijsten: mijndomein

Onze website maakt gebruik van [BEDRIJF], een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u van onze website en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de servers van [BEDRIJF]. [BEDRIJF] zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch is verzonden vanaf onze website ziet u de 'unsubscribe' link. Als u op deze link klikt, ontvangt u geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen door [BEDRIJF]. [BEDRIJF] maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. [BEDRIJF] behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van haar dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van . Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

· Betalingsverwerkers: Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Klarna

“Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en om die betaalmethoden aan te passen voor Jij. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring .”

· Verzending en logistiek: DHL

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van DHL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats met DHL delen. DHL zal deze gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat DHL gebruik maakt van onderaannemers, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

· Facturering en boekhouding: mijndomein

Voor het voeren van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [BEDRIJF]. Wij delen uw naam, adres en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden en opgeslagen. [BEDRIJF] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [BEDRIJF] zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedere betrokkene recht op informatie over en toegang tot, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht naar dataportabiliteit.

2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via contact@hayascloset.com.

3. Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken.

4. Binnen een maand na het ingediende verzoek krijgt u van ons antwoord.

5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.

2. Indien enige informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verwerkingsverantwoordelijke bij het opvragen van deze gegevens aangeven dat deze informatie verplicht is.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

1. Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Als je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: contact@hayascloset.com.

2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) in kwestie. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 - Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.

Artikel 11 - Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker herkend kunt worden wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw wensen en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website accepteert u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en login-informatie te verzamelen.

- Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatievoorziening afstemmen op de behoefte van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

- Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatievoorziening afstemmen op de behoefte van onze bezoekers.

- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen wij uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties laten zien wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij gerichte advertenties. Tracking cookies verwerken doorgaans persoonsgegevens.

3. Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website:

Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)

Google Analytics (analytische cookie)

Facebook (trackingcookie)

Google Adwords (trackingcookie)


4. Bij een bezoek aan onze website kunnen er cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en/of derde partijen op uw apparatuur worden geplaatst.

5. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies per elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies # FAQ

Artikel 12 - Aangeboden beeldmateriaal en producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij enig aangeboden product op onze website staat.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de incassant gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd bij geschillen over deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Umm Haya, contact@hayascloset.com.