Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Haya's Closet

E-mail: contact@hayascloset.com
Website: www.hayascloset.com

Definities

1. Haya's Closet: Haya's Closet, gevestigd te Ede, KvK-nr. 84308796.

2. Klant: de partij met wie Haya's Closet een overeenkomst heeft gesloten.

3. Partijen: Haya's Closet en klant samen.

4. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Haya's Closet.

2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

1. Alle door Haya's Closet gehanteerde prijzen zijn in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Haya's Closet is gerechtigd om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Haya's Closet ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen ander recht ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten in overeenstemming zijn met het monster of model.

Betalingen en betalingstermijn

1. Haya's Closet mag bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.

2. De klant dient het volledige bedrag binnen 14 dagen na levering te hebben betaald.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Haya's Closet de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in gebreke moet stellen.

4. Haya's Closet behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Haya's Closet gerechtigd voor niet-commerciële transacties een rente van 2% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Haya's Closet.

3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag Haya's Closet haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Haya's Closet op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Haya's Closet, dan is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Haya's Closet te betalen.

Recht van terugvordering van goederen

1. Zodra de klant in verzuim is, is Haya's Closet gerechtigd het recht van reclame in te roepen met betrekking tot de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Haya's Closet roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan Haya's Closet te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, op voorwaarde dat:

· het product is niet gebruikt

· het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

· het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan diens speciale behoeften

· het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, badkleding etc.)

· de verzegeling is nog intact, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's, etc.)

· het product geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, horecabestelling of vorm van vrijetijdsbesteding is,

· het product geen los tijdschrift of losse krant is

· de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen

o zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen

o zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via contact@hayascloset.com, desgewenst door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van Haya's Closet, www.hayascloset.com.

4. De consument heeft de plicht het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Haya's Closet, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Haya's Closet deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen , op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Haya's Closet heeft geretourneerd.

2. De kosten voor retournering worden door Haya's Closet alleen vergoed als de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het terugzenden van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

1. Haya's Closet kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Haya's Closet aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Haya's Closet heeft betaald, tenzij de klant hiervoor voldoende zekerheid heeft gesteld. betalingen.

2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan Haya's Closet verschuldigd is.

3. Haya's Closet is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Schikking

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Haya's Closet te verrekenen met enige vordering op Haya's Closet.

Eigendomsvoorbehoud

1. Haya's Closet blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Haya's Closet uit welke overeenkomst dan ook met Haya's Closet inclusief vorderingen ter zake van de tekortkoming in de prestatie.

2. Tot die tijd kan Haya's Closet een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op andere wijze bezwaren.

4. Indien Haya's Closet een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Haya's Closet het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij Haya's Closet, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Haya's Closet het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.

5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij zich niet verzetten tegen te late levering door Haya's Closet.

Bezorgings periode

1. Een door Haya's Closet opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levering gaat in op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van Haya's Closet heeft ontvangen.

3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Haya's Closet niet kan leveren binnen 14 dagen nadat de klant hem hiertoe schriftelijk heeft aangemaand of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Haya's Closet niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan Haya's Closet, bij gebreke waarvan Haya's Closet niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

Opslag

1. Indien de klant producten later bestelt dan de afgesproken leverdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies volledig voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van een fabricage-, constructie- of materiaalfout.

2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment waarop deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Aandelenbeurs

1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

· Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur

· het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)kaartjes er nog aan

· het product is niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en e-giftcards, afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vergoeding

De klant vrijwaart Haya's Closet voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Haya's Closet geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Haya's Closet geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Haya's Closet daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Haya's Closet hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Haya's Closet in staat is adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een afspraak tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Haya's Closet gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Kennisgeving geven

1. De klant dient Haya's Closet schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Haya's Closet ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheden van de klant

Indien Haya's Closet met meerdere klanten een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Haya's Closet verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Haya's Closet

1. Haya's Closet is alleen aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

2. Indien Haya's Closet aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Haya's Closet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade van derden.

4. Indien Haya's Closet aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het ( gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts ter indicatie en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Haya's Closet vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Haya's Closet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of van ondergeschikte betekenis geen ontbinding rechtvaardigt.

2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Haya's Closet niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding eerst plaatsvinden nadat Haya's Closet in verzuim is.

3. Haya's Closet heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Haya's Closet door omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen. verplichtingen goed.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Haya's Closet in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet worden toegerekend aan Haya's Closet in een van de wil van Haya's Closet onafhankelijke omstandigheid, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van Haya's Closet kan worden gevergd.

2. De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie is mede van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, oproer, natuurrampen etc.); wanbetalingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Haya's Closet 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Haya's Closet er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Haya's Closet is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan het noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

1. Haya's Closet is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Haya's Closet zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

1. De klant kan zijn rechten voortvloeiende uit een overeenkomst met Haya's Closet niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haya's Closet.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Haya's Closet bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Haya's Closet is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd bij eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Naamsvermelding

Opgemaakt op 6 januari 2022.